Är timmerhus verkligen osäkra ur brandsäkerhetssynpunkt?

  • Aktualijos
  • Är timmerhus verkligen osäkra ur brandsäkerhetssynpunkt?

Trähus har inte försvunnit i samband med uppkomst av nya byggmaterial och på senare år har de blivit allt populärare. Dock, till skillnad från ett stenhus, kräver ett trähus underhåll. En av de viktigaste aspekterna när det gäller timmerhus är säkerheten. Vad bör man uppmärksamma när man bygger ett timmerhus? Vilka brandsäkerhets normer som gäller, vilka myter finns det om ett timmerhus? Dessa frågor ställer vi till Egidijus Norvaiša som är VD på företaget Dolena och styrelseledamot på Riksföreningen för trähustillverkare i Litauen.

- Du har byggt timmerhus i 15 år. Hur ofta får du höra att timmerhus inte är säkra ur brandsäkerhetssynpunkt?

- Sådana synpunkter hör jag ganska ofta, speciellt från folk som inte har något med trähus att göra. När jag ber då en sådan person att ge några argument får jag alltid samma svar att trä brinner och att tegel inte brinner. Några andra brukar nämna gamla händelser från historien där hela byar hade brunnit ner. De har förbisett det faktumet att vi inte längre lever under ålderdomliga förhållanden med öppna spisar och oisolerade elkablar. Träarkitekturen dominerade i Litauen fram till andra världskriget och under sovjettiden blev den bortglömd. Det är självklart att de flesta av de gamla trähusen inte är renoverade och att personer som oftast bor i dem är människor med låga inkomster eller bidragstagare. Därför är de ofta inte uppmärksamma på de uppenbara säkerhetskraven på sin bostad och missköter sitt trähus. Av denna anledning är det sådana hem som ofta nämns om i rapporter om veckans olyckor.

- Ställs det samma krav på timmerhus som på andra hustyper?

- Hus med bärande konstruktion av massivt trä hör till brandsäkerhetsklass III enligt den litauiska lagstiftningen. Det viktigaste kravet för byggnader i denna klass är att man har ökat det minimala avståndet till intilliggande byggnader. Det bör vara 15 m. Trähus byggs oftast på stora tomter och därför ställer kravet på avstånd inte till några större problem. Vad gäller själva bygget är det mindre krav för byggnationer i brandsäkerhets klass III vid val av byggmaterial, konstruktionslösningar och behov av speciella målarfärger. Således ställs det mindre lagstadgade krav när man bygger ett trähus.

Under byggnationen måste dock särskild vikt läggas vid montering och installation av olika utrustning. Särskilt när det gäller värme- och elinstallationer. Felaktig installation av ovannämnda utrustningar är ofta orsaken till att brand uppstår.

- Således, uttalandet om att timmerhus är brandfarliga, är en myt?

- Som jag har nämnt tidigare, om de personer som bor i trähus uppmärksammade de säkerhetskrav som finns samt såg till att el- och värmeinstallationer var rätt monterade skulle det inte finnas någon större risk för bränder. Om träkonstruktionen behandlas med den nya generationens antipyren (kemiskt brandskyddsmedel) uppfyller den kravet för den högsta europeiska brandklassen B-s1, d0. I så fall är sannolikheten för brand inte större än på andra huskonstruktioner.

- Känner du till några fler myter om timmerhus?

- Jag har hört massor under de 15 åren. Den största myten är att ett timmerhus är instabilt och otätt. Uppkomsten av alla dessa myter beror på att träet är ett material som kräver mer kunskap än andra traditionella byggmaterial. När man lägger ett tegeltak brukar man följa en monteringsinstruktion. Ingen har ens tänkt tanken att en sådan instruktion är ännu mer nödvändig när man bygger ett trähus. Antagligen kommer det inte att räcka med en kort instruktion utan det kommer att behövas en ganska omfattande bok om egenskaperna hos trä och olika knep om hur man kan tillämpa dem i bygget.

- Är det sant att en träkonstruktion brinner längre och blir mindre brandskadad än konstruktionen av stålbjälklag?

- Träreglar i mellanväggar och träbalkar i golv används som skydd mot spridning av brand. Dess verkningsgrad är bevisad genom prov och under äkta brand. Trädelarna kännetecknas av brandmotstånd och dess beteende är förutsägbart, eftersom träet förkolnar med en långsam och välkänd hastighet på ca 40 mm per timme. Dessutom upprätthåller träet sin hållfasthet i konstruktionen. Brandmotståndet är ännu högre hos träkonstruktioner av massiva diametrar. Det tunna kolskiktet som bildas på träytan fungerar som en god värmeisolering som skyddar de inre trälagren mot hög temperatur och syreinträngning. Vid extra träimpregnering med antipyren, dvs. brandskyddsmedlet, minskar träets brandfarlighet avsevärt.

- Vilka brandsäkerhetskrav finns det på timmerhustak? Är säkerhetskraven olika än på de vanliga taken?

- Om impregnering av byggnaden med brandskyddsmedel inte är nödvändig enligt projektet, tilldelas taket automatiskt brandskyddsklass III där impregnering av takkonstruktionen inte är obligatorisk. Oavsett detta skulle jag rekommendera att behandla materialet med brandskyddsmedel framför allt om träkonstruktionen är av mindre dimensioner.

- Jag har hört talas om att stockar kan behandlas med speciellt brandbeständigt medel. Kan du berätta mer om dessa medel?

- Brandmotstånd av träkonstruktionen kan förbättras genom att välja virket med högre diameter än normalt eller behandla träytor med brandskyddsbeläggning genom att spruta in antipyrenmedel i träytorna eller måla över dem med skyddsfärg. Vid valet av träkonstruktionens skyddsmedel måste man avgöra vilket som blir billigast – att öka stockdiametern eller att använda brandskyddsbeläggningen.

De speciella brandskyddsbeläggningarna kan delas upp i flera grupper:

  • Brandskyddsbeläggningar som inte uppfyller några dekorfunktioner, appliceras upp till 0,01 … 0,7 mm tjocklek;
  • Dekor- och brandskyddsbeläggningar som appliceras från 0,01 mm upp till 0,1 mm skikt och döljer trätexturen;
  • Dekorbeläggningar som appliceras upp till 1 mm tjockt transparent eller halvtransparent skikt, utan att dölja trätextur och färg;
  • Expanderande brandskyddsbeläggningar;
  • Kombinerade beläggningar.

För att öka trävirkets brandmotstånd används brandskyddsmedel eller polymerer som impregneringsteknik. Det finns flera tekniker för impregnering: tryckimpregnering, autoklav – diffusion, impregneringsbad. Dessa tekniker att skydda trävirket fungerar effektivt inte bara i tändningsläge utan också under hela brandens förlopp, beroende på impregneringsdjup. Däremot kan träimpregnering försämra trävirkets hållfasthet och därför behövs det ytterligare studier av impregnerat trä. Varje år kommer det fram nya och förbättrade tekniker för brandskyddsmedel. Marknaden erbjuder idag relativt billiga och effektiva medel. Detta gör det möjligt att behandla träkonstruktioner och uppnå den högsta europeiska brandklassen B-s1, d0.

- Finns det något speciellt material eller specifika krav för elinstallationer i ett trähus?

- Det har uppkommit ganska kontroversiella situationer i olika regioner i Litauen på grund av olika tolkningar av gällande Elinstallationsregler. Reglerna säger att kabelledningen på ett brännbart material (till exempel ett trähus) bör ha en brandsäker kabel eller självslocknande kabel. För närvarande är praktiskt taget alla kablar på elinstallationsmarknaden klassade som självslocknande. Brandsäkra kablar är cirka 30 procent dyrare än de vanliga. Således, en del av inspektörerna anser att kablar måste vara brandsäkra och andra hävdar det motsatta och påstår att kablar måste vara självslocknande. Däremot tycker jag att det viktigaste är att förbereda ett tillbörligt projekt för elinstallation inklusive en erfoderlig förteckning av elutrustning och urval av rätta kabeltjocklekar, innan man påbörjar elinstallationsarbetet. Särskild uppmärksamhet skall läggas på kabelanslutningar för det är just där som kabelvärme oftast uppstår.

- Är det något mer som timmerhusägaren bör tänka på? Vad tycker Riksföreningen för trähustillverkare om detta?

- Oavsett om man bygger ett modernt trähus eller ett stenhus är det viktigt att använda moderna och säkra el- och värmesystem och material. Innan man börjar bygga är det viktigt att redan i projekteringsstadiet planera in platser för elutrustning och kabelledningar, ett säkert värmesystem som uppfyller moderna krav i huset. Ännu viktigare är det att hustillverkare och -montörer tillhandahåller dessa lösningar innan de börjar tillverka huskonstruktioner för att planera in nödvändiga tekniska lösningar för installation och säkra avstånd. Speciellt när man arbetar med träkonstruktioner krävs specifika kunskaper. Riksföreningen för trähustillverkare har dessa säkerhets- och konstruktionskvalitets aspekter bland de prioriterade uppgifterna. Vi har fått godkända byggnormer för trähus på ”Den litauiska standardiseringsinstitutionen” och många av våra medlemmar har redan infört byggnormerna i sin verksamhet.

Källa: www.delfi.lt